Kennisprogramma NGF 1

01-08-2023

Kennisprogramma NGF 1

Kennisprogramma NGF 2

01-08-2023

Kennisprogramma NGF 2

Kennisprogramma NGF 3

01-08-2023

Kennisprogramma NGF 3

Human Capital in Nationaal Groeifonds R&D&I

Met het Nationaal Groeifonds (NGF) wordt geïnvesteerd in grootschalige projecten die op de lange termijn zorgen voor economische groei en bijdragen aan de noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Eén van de kritische succesfactoren is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, zowel voor de uitvoering van de NGF-projecten zelf, alsook voor de arbeidsmarktbehoefte die als gevolg van de projecten ontstaat. Het is daarom van groot belang dat in de NGF-projecten voldoende aandacht wordt besteed aan (potentiële) human capital uitdagingen.

Investeringen van het Nationaal Groeifonds
De meeste NGF-projecten investeren een deel van hun middelen in de ontwikkeling van human capital. De forse impuls die hiermee tot stand komt is essentieel, maar kan er tevens toe leiden dat de concurrentie (om schaarse professionals, inzet van kennispartners etc.) en de versnippering juist verder toenemen. Bovendien moet voorkomen worden dat partijen het wiel opnieuw gaan uitvinden. Een belangrijk streven is daarom bevordering van onderlinge afstemming, kennisdeling en samenwerking, zodat de human capital initiatieven elkaar aanvullen en onderling versterken. Met dat doel hebben HCA Topsectoren en Katapult een kennisprogramma georganiseerd voor de themaleiders human capital van de lopende NGF-projecten (R&D&I). In iedere inhoudelijke sessie was veel ruimte voor het bespreken van best practices met ervaringsdeskundigen en voor informele onderlinge uitwisseling.

Over het Kennisprogramma NGF R&D&I
Als leidraad voor het programma gold de handreiking human capital, die samen met de Stafdirectie Groeifonds van het Ministerie van EZK door Katapult is ontwikkeld. Deze omvat onderwerpen zoals analyse, integrale aanpak leren-werken-innoveren, leven lang ontwikkelen en omscholen, talentontwikkeling en onderwijsvernieuwing, internationalisering, voorlichting en instroombevordering, het betrekken van het MKB. Daarnaast zijn er vanuit Katapult een aantal how to's ontwikkeld (Ecosysteem ppsTalentontwikkelingLeven lang ontwikkelenInnovatie van de beroepspraktijk en Contextrijke infrastructuur).

Terugblik bijeenkomsten 2022-2023
Het programma bestond uit vier bijeenkomsten, waarin veel ruimte werd geboden voor het bespreken van goede voorbeelden met ervaringsdeskundigen en voor informele onderlinge uitwisseling.

  • De eerste bijeenkomst vond plaats op 3 november 2022 en ging o.a. over een integrale aanpak van leren, werken én innoveren. Ook werd de Human Capital Analyse besproken. Hier vind je een kort verslag.

  • De tweede bijeenkomst vond plaats op 20 januari 2023 en hierin werd het opzetten van instrumenten/calls met uitvoeringsorganisaties besproken. Daarnaast kwamen de onderwerpen talentontwikkeling en onderwijsvernieuwing aan bod. Hier vind je een kort verslag.

  • De derde bijeenkomst was op 9 maart 2023, rondom het thema Leven Lang Ontwikkelen en omscholing. Ook ging het over ecosystemen en het betrekken van het mkb. Hier vind je een kort verslag.

  • De vierde bijeenkomst was op 13 april 2023 en ging over stakeholdermanagement, businessmodellen en verduurzaming. Ben Snoeijs was te gast om te spreken over techniekpromotie en instroombevordering. Hier vind je een kort verslag.

De primaire doelgroep van deze serie bijeenkomsten bestond uit themaleiders human capital van de 25 goedgekeurde NGF-projecten (R&D&I). Er komt een vervolg op het Kennisprogramma, hier volgt nog informatie over in het najaar van 2023.