Afstemming en samenwerking NGF R&D&I

Met het Nationaal Groeifonds zet het kabinet in op grootschalige projecten met een lange termijn economische impact. Inmiddels zijn een groot aantal Groeifondsprogramma na een positieve beoordeling door de Groeifonds commissie in de uitvoeringsfase. 

Partijen zien een veelheid aan programma’s en regionale projecten ontstaan met evenzoveel of zelfs nog meer nieuwe structuren. Om deze investeringen effectief, efficiënt en elkaar versterkend in te zetten,  vergelijkbare vraagstukken gezamenlijk op te pakken en overbelasting van het regionale systeem te voorkomen is afstemming en coördinatie vereist.

Op donderdag 8 september heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden, waarvoor de verschillende NGF R&D&I zijn uitgenodigd. HCA Topsectoren probeert bij te dragen aan deze afstemming en coördinatie als het gaat over Human Capital.

 

Overzicht - Wie doet wat met welke partners?
Een eerste stap is om overzicht te creëeren. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal instrumenten die momenteel in opdracht van de stafdirectie van EZK in ontwikkeling zijn toegelicht. 

Afstemming tussen NGF R&D&I programma's en tussen NGF R&D&I programma's en NGF kennisprogramma's
Tegelijkertijd wordt gekeken hoe er regionaal aansluiting gevonden kan worden bij de NGF programma's in de kennispijler, die zich specifiek richten op het thema Leven Lang Ontwikkelen en/of het ontwikkelen van de regionale innovatie ecosystemen.

Samenwerking en kennisdeling
Tijdens het overleg zijn ook vraagstukken geïnventariseerd waar R&D&I programma's mee worstelen en waarop kennis uitwisseling of kennis ontwikkeling gewenst is. Daarnaast zijn er vraagstukken waar programma's ook op kunnen samenwerken, zoals de ontwikkeling van instrumenten en regelingen met uitvoeringsorganisatie's zoals NWO en RVO. 

Volgend op de bijeenkomst op 8 september zullen er de komende maanden meerdere activiteiten gaan plaatsvinden. 

 

Hieronder vindt je het verslag en de presentatie's van de bijeenkomst op 8 september 2022:

- Verslag bijeenkomst NGF R&D&I afstemming en samenwerking
- Presentatie NGF R&D&I afstemming en samenwerking - PPS opschaling en inventarisatie kennisprogramma

- HCI kaart en Handreiking Human Capital voor R&D&I programma's