Roadmap

De Nederlandse topsectoren zorgen voor een goed opgeleide beroepsbevolking binnen de eigen sector. Nu de grenzen tussen sectoren vervagen en maatschappelijke vraagstukken een beroep doen op alle sectoren, hebben de tien Nederlandse topsectoren hun krachten gebundeld in de gezamenlijke Roadmap Human Capital Topsectoren. 

Drie samenhangende programmalijnen 

Deze roadmap fungeert als een hefboom om samen met partners (publiek en privaat) meer impact te maken. De inzet is: dubbel werk voorkomen, elkaar versterken en zorgen voor een efficiënte en effectieve aanpak. We agenderen, verbinden en versnellen human capital-thema’s langs drie samenhangende programmalijnen. 

Programmalijn 1: Vergroten van de impact 

Door het slim organiseren van innoveren, werken en leren kunnen we samen met onze partners er zorg voor dragen dat Nederland kan blijven beschikken over de goed opgeleide beroepsbevolking die het nodig heeft. Dat doen we vraag- en behoefte gestuurd. Met de maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën vertalen we de behoefte aan human capital naar concrete acties, waarbij we met name inzetten op het verder uitbouwen van de learning communities. Dit zijn Fieldlabs, Skillslabs, Centres of Expertise, Centra voor Innovatief Vakmanschap, lectoraten en practoraten waarbinnen eendrachtig wordt samengewerkt aan het verbinden van innovatie, werken en leren. Dezelfde vertaalslag van behoefte aan human capital naar acties gaan we doen met onze regionale partners in Techniekpact. Met de learning communities willen we aansluiten bij de investeringsagenda’s in hun regio om zo gezamenlijk concrete hotspots te realiseren. We kiezen voor een eenvoudige organisatie, waarbij de regie steeds ligt bij de topsector die het meest betrokken is bij de betreffende maatschappelijke uitdaging (de ‘vooruitgeschoven’ topsector). Elke vooruitgeschoven topsector betrekt andere topsectoren waar dit functioneel is. Op de achterflap is te zien welke topsector voor welke activiteit het eerste aanspreekpunt is en hoe die de collega-topsectoren zal betrekken. In 2023 willen we op deze manier 100 extra learning communities hebben versterkt. 

Programmalijn 2: Kennis ontwikkelen en verspreiden 

Elke topsector ontwikkelt via zijn eigen human capital-agenda inzicht in succesvolle aanpakken en adequate arbeidsmarktinformatie. Die informatie brengen we nu bij elkaar. We gaan analyses delen en zetten samen in op verdere onderbouwing. Met onze analyses willen we urgente ontwikkelingen agenderen en nieuwe initiateven stimuleren. 

Het Kabinet heeft een concreet aantal missies geformuleerd op vier maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en het thema ‘Verdienvermogen’. Als maatschappelijke uitdagingen zijn geformuleerd: Energietransitie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water & Voedsel en Veiligheid. Ook het programma Circulaire Economie en het thema Klimaatadaptatie zal bij de analyses worden betrokken. 

 • Gezamenlijk opzetten van arbeidsmarktonderzoek, door vragen breed met elkaar te delen en mee te nemen in elkaars onderzoeken en systemen/dashboards. 
 • Uitvoeren van verkenningen, onder andere op vraagstukken in het midden- en kleinbedrijf en de kansen voor hybride leer- en innoveeromgevingen. 
 • Stimuleren en ontwikkelen van nieuwe initiatieven op sociale innovatie in relatie tot human capital. 

Programmalijn 3: Mobiliseren en versnellen 

De opbrengsten uit de programmalijnen 2 en 3 stellen ons in de periode 2020-2023 in staat onze visie en ervaringen breder uit te dragen. Vanuit onze missie (versnellen van innovatie en de toepassing daarvan door het verbinden van innoveren, werken en leren) voorzien we in programmalijn 3 de volgende activiteiten: 

 • Op de Bühne: uitdragen van de resultaten op eigen en gezamenlijke evenementen, zo veel mogelijk in samenwerking met onze partners, zoals VNO/NCW, SER, Techniekpact, EZK, brancheorganisaties, regio’s en Katapult (PTvT). 
 • Publicaties en website: we maken gebruik van onze eigen kanalen, maar willen vooral materiaal ontwikkelen dat onze partners zelf kunnen gebruiken in hun communicatie met de eigen stakeholders. 
 • Participeren in netwerken, zoals in de Landelijke Regiegroep Techniekpact en de Taakgroep Arbeidsmarkt & Scholing van het Klimaatakkoord. 
 • Samen optrekken met het platform samenwerkende O&O-fondsen van de verschillende sectoren. Om dit alles professioneel uit te voeren, zullen we snel een compacte communicatiestrategie opstellen. 

Opbrengsten van de roadmap tussen 2020 en 2023 

Resultaat van onze gezamenlijke inzet is het perspectief dat de beschikbaarheid van een goed opgeleide beroepsbevolking minder dan nu een belemmerende factor is voor het realiseren van de geformuleerde maatschappelijke en economische ambities. Met deze roadmap beogen we de volgende resultaten: 

 • Op de maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en met de regio’s realiseren we 100 extra learning communities (Fieldlabs, Skillslabs, Centres of Expertise, Centra voor Innovatief Vakmanschap, lectoraten en practoraten) in hechte samenwerking met organisaties binnen de innovatiehelix van onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Op deze plaatsen liggen de kwaliteit en de snelheid waarmee innovaties worden geïmplementeerd, aantoonbaar hoger dan op andere plaatsen. 
 • We richten een kennisprogramma in dat (toekomstige) aanpakken kwantitatief en kwalitatief robuust onderbouwt en dat aantoont dat investeren in human capital rendeert. 
 • We zorgen dat de verbinding met human capital een niet meer weg te denken onderdeel is van alle innovatieprogramma’s. We maken de learning communities een erkend en gewaardeerd onderdeel van landelijke én regionale aanpakken en investeringsagenda’s. 

De 3 WIN’s van de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023 

 • WIN: De human capital-aanpak is robuust, samenhangend en heeft concreet impact in de praktijk van bedrijven en onderwijs. 
 • WIN: Door de verbinding met human capital leveren inspanningen op innovatie meer rendement en sneller resultaat. 
 • WIN: Met deze inzet brengen we het realiseren van onze economische en maatschappelijke doelstellingen in 2023 een stuk dichterbij.