Digitale Werkconferentie Missiegedreven innovatie in de praktijk

Save The Date

Digitale werkconferentie over Missiegedreven innovatie in de praktijk

Datum en tijd: dinsdag 8 juni van 9:00 tot 11:00 uur

Locatie: Online

Het speelveld van samenwerkingsverbanden van bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties, adviseurs en burgers voor missiegedreven innovatie in de zogenoemde Innovatiehelix is breed. In tal van labs, centers en hubs wordt samengewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
 
De Topsectoren kennen ook een scala aan samenwerkingsvormen in deze Innovatiehelix, zoals ‘Learning Communities' (verbinden leren-werken-innoveren) voor goed opgeleide talenten (combineren leren-werken-innoveren), 'Fieldlabs' om het innovatie-vermogen van mkb-bedrijven te versterken en regionale innovatie-ecosystemen voor het opschalen van maatschappelijk verdienvermogen.

Doel Werkconferentie 

Feitelijk werken alle partijen in de Innovatiehelix aan dezelfde opgave: Nederland wendbaar, weerbaar, vitaal en gezond houden. Samenwerking kan dit versterken en transities versnellen. Hier is nog veel te winnen. Tijdens de werkconferentie verkennen we daarom hoe het speelveld eruit ziet en hoe de verschillende initiatieven zich tot elkaar verhouden. Met als streven dat we onderscheid en overlap beter begrijpen en synergie weten te creëren. 

Programma  

De werkconferentie wordt ingeleid door drie sprekers, ieder met een verschillend perspectief op de samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties, adviseurs en burgers. Daarna volgt een mix van plenaire- en groepsdiscussies.

 

Tijd

Onderwerp

Spreker

9.00 – 9.10

Welkom.

Introductie en achtergrond.

Marsha Wagner,

Human Capital Roadmap

9.10 – 9.20

Versnellen van innovatie in het MKB.

De rol en potentie van Field labs.

Jan van Rijsingen,

topteam Agri & Food

9.20 – 9.30

Opschalen van maatschappelijk verdienvermogen.

De rol en potentie van regionale innovatie-ecosystemen.

Bart Ahsmann,

directeur CLICKNL en programmadirecteur KIA MV

9.30 – 09.40

Voldoende gekwalificeerde medewerkers voor missiegedreven innovatie.

De rol en potentie van Learning Communities.

Tijmen Schipper,

associate lector Leven Lang Leren

Hogeschool Windesheim

09.40 – 09.45

Intermezzo

Plenair

09.45 – 09.50

Opdelen in subgroepen.

Plenair

09.50 – 10.30

Drie vragen te beantwoorden:

  1. Welke perspectieven, ontwikkelingen, kansen en knelpunten zie jij in het landschap van samenwerkingsvormen?
  2. Wat is nodig voor meer samenwerking en synergie?
  3. Hoe ontwikkelen we een integrale focus op innoveren + leren + werken?

Aanpak:

Delen van visies, perspectieven en ervaringen rond innoveren-leren-werken in samenwerkingsverbanden met bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs, overheid, belangenorganisaties, intermediairs, burgers.

In kaart brengen en bespreken van verschillen en overeenkomsten.

Gemengde groepen, begeleid door een Human Capital Coördinator van de topsectoren

10.30 – 10.40

Reflectie door EZK op de discussie en bevindingen

Plenair

10.40 – 10.50

Samenvatten:

Wat zijn nieuwe inzichten?

Wat kunnen de topsectoren nu gaan doen om bij te dragen aan versnelling van innovatie?

Welke partijen moeten betrokken worden?

Vervolg.

Plenair

10.50 – 11.00

Afsluiting

 

 

Sprekers

Jan van Rijsingen
Jan van Rijsingen is eigenaar van Van Rijsingen Green en MKB-vertegenwoordiger in het topteam Agrifood. Hij zet zich in voor innovatie in het MKB, bij agrifood valt 95% van de ondernemingen binnen het MKB. Jan ziet een belangrijke maatschappelijke uitdaging in de vertaling van het hoge kennisniveau in Nederland naar economische impact. In het MKB kunnen fieldlabs daarin een belangrijke rol spelen. Hierover spreekt hij tijdens de werkconferentie. 


Bart Ahsmann

Bart Ahsmann is directeur van CLICKNL. Opgeleid als industrieel ontwerper aan de TU Delft, is alles voor hem een ontwerpprobleem. Bart’s expertise zit in het op gang brengen van onderzoek en innovatie in samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Hij heeft ervaring als ontwerper, innovatie in het mkb en onderzoek in de breedte van de creatieve industrie. Tijdens de werkconferentie speekt hij over de rol en potentie van regionale innovatie-ecosystemen voor het opschalen van maatschappelijk verdienvermogen.


Tijmen Schipper

Tijmen Schipper is associate lector Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bij hogeschool Windesheim. Hij is trekker van de werkgroep ‘Kennisbasis’ van het landelijke netwerk Learning Communities van NWO/SIA en doet binnen het lectoraat LLO onderzoek op het gebied van Learning Communities binnen de logistiek en de installatietechniek. Tijdens de werkconferentie speekt hij over de rol en potentie van Learning Communities voor het opleiden van de medewerkers die gaan werken met toekomstige innovaties.