De kracht van een Learning Community

#Learning Communities

De kracht een Learning Community is de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek, waarmee sociale en technologische innovatie met elkaar in balans worden gebracht. De Nederlandse Topsectoren ontwikkelen het concept van de Learning Community als dé plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen en innovaties sneller in de praktijk worden gebracht.

Economische en maatschappelijke uitdagingen

We staan momenteel voor grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Maatschappelijke uitdagingen en transities zoals digitalisering, robotisering en die bij zorg en klimaat vragen om snelle technologische oplossingen en een wendbare beroepsbevolking. Organisaties worden anders ingericht, oude banen en taken maken plaats voor nieuwe en de inhoud van het werk verandert. Om de mondiale toppositie van Nederland te behouden te realiseren, moeten we blijven investeren in onze goed opgeleide beroepsbevolking en ons inzetten om alle talent een plaats te bieden op de arbeidsmarkt. We hebben alle talent nodig!

Ambitie: tenminste 100 Learning Communities

Learning Community-concepten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen beleidsmakers, onderzoekers en professionals die werkzaam zijn in pps’en die zich committeren aan het meerjarig missiegedreven innovatiebeleid. Onderzoek wordt gefaciliteerd door de onderzoeksprogramma’s van NWO (KIC 2020-2023) en de KIEM- en RAAK-regelingen van Regieorgaan SIA. Ook in de groeifondsvoorstellen is ruimte voor onderzoek naar Learning Communities. Het gaat om combinaties van leren, werken en innoveren. Zowel binnen bedrijven als in publiek-private samenwerkingsverbanden als Fieldlabs, Skillslabs, CoE’s en CIV’s, lectoraten en practoraten.De onderwijsinstellingen binnen deze samenwerkingsverbanden zijn veelal mbo- en hbo-beroepsopleidingen. Uiteindelijk doel is dat op plaatsen met een Learning Community de kwaliteit en de snelheid waarmee innovaties worden geïmplementeerd, aanzienlijk hoger liggen dan op andere plaatsen.

Learning Community concepten

In een Learning Community werken bedrijven, onderwijsinstellingen én kennisinstellingen (onderzoek) nauw met elkaar samen. Dit brengt samenhang tussen innovaties in bedrijven, het onderzoek van kennisinstellingen (kennisontwikkeling), de opleiding van studenten en de bijscholing van werkenden (een leven lang ontwikkelen). Door werken, leren en innoveren met elkaar te verbinden circuleert kennis sneller en worden opleidingen en bijscholingen effectiever. Zo ontstaat er een dynamische, flexibele beroepsbevolking die beter inzetbaar is voor beter en uitdagender werk.

Activiteiten van Learning Communities

  • Innovatieve oplossingen gezamenlijk ontwikkelen
  • Innovaties opnemen in optimaal en actueel onderwijsaanbod 
  • Werkenden trainen in het toepassen van de innovaties 
  • Continue verbetering van de aanpak door uitwisseling van inzichten en ervaringen tussen de partners

Dit zijn je voordelen als partner in een Learning Community:

  • Als bedrijf kun je studenten/toekomstig talent inzetten in je organisatie. Je hebt gemakkelijk toegang tot kennis en kan meewerken aan kennisontwikkeling. Je versterkt de innovatiekracht van je bedrijf als een lerende organisatie.
  • Als opleiding blijf je up to date en heb je toegang tot de nieuwste technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Door de samenwerking met bedrijven verbeter je de kwaliteit van je onderwijs. Je organisatie kan zich daardoor beter richten op de huidige economische kansen en maatschappelijke uitdagingen.
  • Als onderzoeksinstituut kun je relevante onderwerpen voor onderzoek ophalen. De samenwerking biedt je kansen voor relevant onderzoek; er is meer verband tussen kennisontwikkeling en maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.
  • Als student ontwikkel je al vroeg een professioneel netwerk en verken je de arbeidsmarkt en je loopbaanmogelijkheden. Je krijgt meer kans op een baan dan studenten die niet aan een Learning Community hebben deelgenomen.
  • Als werkende houd je je waarde op de arbeidsmarkt op peil. Je hebt meer werkplezier en toegang tot (nieuwe) professionele netwerken. Ook kun je deelnemen aan betaalbare programma’s voor je professionele ontwikkeling.

Innovatieve oplossingen nú laten werken

Er zijn al vele vormen van publiek-private samenwerking (PPS). Ze ontwikkelen innovatieve oplossingen voor een grote variatie aan vraagstukken die nú aan de orde zijn. Er zijn initiatieven om schade te beperken, ketens te verkorten, kennis te delen en voor werkgelegenheid te zorgen. In alle gevallen is de insteek praktisch: de partners werken samen om tot concrete resultaten te komen. 

Investeren in Learning Communities

De topsectoren jagen de ontwikkeling van Learning Communities aan. Samen met de branches en de overheid zorgen zij dat bedrijven en onderwijsinstellingen de benodigde ondersteuning krijgen om hun rol daarin op te pakken. Met financiële regelingen zoals de SLIM-regeling, MKB!dee, het RIF , de MOOI-regeling en de subsidie voor innovatietraineeships in het mkb. Met praktische ondersteuning via partners zoals Katapult en de Opleidings- en Ontwikkelfondsen (O&O). Zodat we de handvatten kunnen ontwikkelen en delen waarmee Learning Communities op grote schaal kunnen worden toegepast. 

Doe mee!

Ben je op zoek naar een community om bij aan te sluiten of zoek je ondersteuning bij het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband waar gewerkt, geleerd en geïnnoveerd wordt? Mail voor advies, contacten en meer informatie naar hca-topsectoren@ptvt.nl